Thursday, September 10, 2009

Shembull i një kërkese për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë

Kërkesë

Kërkues: Emër, Mbiemër, i biri i dhe , dtl. , lindur në , banues në (adresa e saktë)

Objekti: Lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë për trashëgimlënësin (emri dhe mbiemri I trashëgimlënësit)

Baza ligjore: Neni 348 I Kodit Civil

Përpara Gjykatës së rrethit Gjyqësor (Gjykata e vendit ku drejtohesh, psh.Tiranë)

Unë kërkuesi jam trashëgimtar ligjor i (emri mbiemri i trashëgimlënësit) i cili ka vdekur më datë . Kjo vërtetohet me anë të çertifikatës së vdekjes nr. , datë , lëshuar nga zyra e Gjendjes Civile (emri I gjendjes civile që ka lëshuar çertifikatën e vdekjes).
Nga çertifikata familjare nr. , datë , lëshuar nga Z.Gj.Civile , vërtetohet se trashëgimlënësi ka lënë si trashëgimtarë ligjorë si më poshtë:
(Emrat, mbiemrat, datëlindjet dhe lidhjen që kane me trashëgimlënësin)
P.sh. Gj, K, dtl. , e veja
X, Y, dtl. , i biri,
A, B, dtl. , e bija,
Trashëgimtarët e mësipërm trashëgojnë nga (pjesa që i takon secilit trashëgimtar sipas Kodit Civil).
Trashëgimtarët ligjorë nuk kanë ndonjë pengesë ligjore për të trashëguar dhe nuk kanë hequr dorë nga trashëgimia.
Trashëgimlënësi nuk ka lënë testament për disponimin e pasurisë së tij, nuk ka fëmijë të lindur jashtë martese apo fëmijë të birësuar.
Duke u bazuar në dokumentat e paraqitur, certifikatat e lindjes së trashëgimtarëve, certifikatën familjare dhe certifikatën e vdekjes së trashëgimlënësit kërkoj lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë për trashëgimlënësin (emri, mbiemri)

Kërkuesi
(emër, mbiemër, nënshkrim)
P.S. Këtë kërkesë mund ta kopjoni dhe të plotësoni/zëvëndësoni emrat.

1 comment:

Anonymous said...

a mund te jap dikush nje shembull te testamentit gjyqesor